Skip Ribbon Commands Skip to main content
English as a Second Language
ESL:

AESL Important Documents

AESL Admissions Form

Fill out the English version and bring it to your ESL assessment date. You can use the form in a different language as a reference, but only English forms are accepted.

AESL Orientation Handbook

This provides helpful information about our AESL program.

AESL Orientation Handout

A short document about MySite login, parking, health fees and maps.


نموذج اسنمارة التسجيل AESL

أملأ استمارة النسخة الإنجليزية وأحضرها معك في موعد الأمتحان لتقييم اللغة الإنجليزية. كما ان هنالك نماذج بلغات اخرى يمكنك استخدام نموذج اللغة العربية كمرجع للمساعدة في ملأ الاستمارة ولكن يتم قبول استمارة النموذج باللغة الإنجليزية فقط.

دليل جلسة التوجيه AESL

هذا الدليل يوفر لك معلومات مفيدة حول برنامج اللغة الأنجليزية للكبار.

ورقة ونموذج التوجيه AESL

، وكيفية وقوف السيارات والرسوم الصحية والخرائط . MySite مستند قصير حول كيفية تسجيل الدخول.


AESL 注册表

填写英文版本的注册表并在预定考试日期带来。您可以使用其他语言的注册表做为参考,但学校只接受英文版注册表。

AESL 迎新手冊

手册包含关于AESL课程相关信息。

AESL 迎新传单

一份有关于MySite登陆,停车,健康费和地图的简短文件。


AESL فرم پذیرش

نسخه انگلیسی این فرم را پرکنید و روز امتحان همراه بیاورید. از نسخه فارسی فقط به عنوان مرجعی برای درک محتویات فرم استفاده نمایید زیرا فقط نسخه انگلیسی پذیرفته می شود.

AESL کتابچه راهنمایی

. است AESL این کتابچه شامل اطلاعات مفیدی راجع به برنامه

AESL برگه راهنمایی 

این برگه شامل اطلاعات مختصری راجع به ورود به MySite ، پارکینگ، نقشه های راهنما و هزینه بیمه مربوط به ثبت نام است.


AESL 입학 지원서

영문 버전을 작성하여 AESL 수준평가 날짜에 가져 오십시오. 다른 번역된 양식을 참조로 사용할 순 있지만, 영어 버전만 허용됩니다.

AESL 입학 안내서

이것은 AESL 프로그램에 대한 유용한 정보들을 제공합니다.

AESL 오리엔테이션 유인물

MySite 로그인, 주차 요금, 건강 보험료 및 지도에 관한 설명문.


Đơn Đăng Ký AESL

Hãy điền vào đơn đăng ký phiên bản Tiếng Anh và nộp lại cho chúng tôi vào ngày quý vị làm kiểm tra. Quý vị có thể sử dụng phiên bản đơn trong các ngôn ngữ khác, nhưng chỉ có phiên bản Tiếng Anh được chấp nhận.

Sổ Tay Hướng Dẫn AESL

Sổ tay hướng dẫn AESL sẽ có những thông tin hữu ích về chương trình AESL.

Tờ Rơi Hướng Dẫn AESL

Một số thông tin cần thiết về cách đăng nhập vào trang web của trường Mysite, đậu xe, đóng tiền sức khỏe và bản đồ.

Contact

Rebecca Beck
Co-Chair and Instructor, ESL
O: LA 218

Jeff Wilson
Co-Chair and Instructor, ESL
O: LA 218

Brent Warner
Instructor, ESL
O: A 234

E: IVCESL@ivc.edu
T: 949-451-5510
AESL Center, Room B382